අඟනා ඉඩමක් විකිණිමට

Home / Classified Listing / අඟනා ඉඩමක් විකිණිමට

අඟනා ඉඩමක් විකිණිමට

අඟනා ඉඩමක් විකිණිමට

රු130,000

අඟනා ඉඩමක් විකිණිමට ඇත
පින්නවල අලිඅනාථාගාරයට හා පින්නවල සත්වෝද්‍යානයට කි.මි. 2ක් දුරින්
රඹුක්කන _ කෑගල්ල මාර්ගයේ හිරිවඩුනේ සිට පිටවල පාරේ විකුණන ඉඩමට කි.මී. 1.2
ජලය හා විදුලිය පහසුකම් ඉඩම තුළිදම ඇත
පර්චස් 17
පර්චසය රු.130000.00
පාර සහ ඉඩමේ වෙන්වන්නේ ඉඩමේ පැති බැම්මකිනි.
ගම්මිරිස් හා කොස් ගස් හා පුවක් ගස් ඇත.
ඉඩමට යන පාර කඩිනමින් කාපට් කිරිමට නියමිතව ඇත.😀😀😀😀😀
++++ ඇමතුම් – ආර්. මිල්ටන් පෙරේරා,
පාලම අසල, හිරිවඩුන්න, කෑගල්ල+++
දුරකථන අංක 0764099348/0723652135

  • Land type : Residential
  • Land Size : 17
  • Address : hiriwadunna, Rambukkana
back to top