ඉඩම් විකිනීමට

Home / Classified Listing / ඉඩම් විකිනීමට

ඉඩම් විකිනීමට

ඉඩම් විකිනීමට

රු700,000

අංගොඩ 164,166,150,143 බස් පාරට මුහුණලා පර්චසය ලක්‍ෂ 7බැගින් පර්චස් 90ක් විකිනීමට ඇත

  • Land type : Residential
  • Land Size : 90
back to top