ජපන් භාෂාව (N5, N4 >JLPT/ NAT විභාග හා පාසල් සිසුන්)

Home / Classified Listing / ජපන් භාෂාව (N5, N4 >JLPT/ NAT විභාග හා පාසල් සිසුන්)

ජපන් භාෂාව (N5, N4 >JLPT/ NAT විභාග හා පාසල් සිසුන්)

ජපන් භාෂාව (N5, N4 >JLPT/ NAT විභාග හා පාසල් සිසුන්)

රු2,500

**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනිමට සහ ජපානයට යාමට අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Individual Class & Group Class)
*කිරිබත්ගොඩ
පස්යාල, මිනුවන්ගොඩ, මාලබේ යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය.

* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5, N4 සහ N3 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT)
* A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.

* පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්.
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න 0777761365 / 0712522737

  • Tuition type : Class
back to top