බත්තරමුල්ලේ අගනා බිම් කොටස් 3ක්

Home / Classified Listing / බත්තරමුල්ලේ අගනා බිම් කොටස් 3ක්

බත්තරමුල්ලේ අගනා බිම් කොටස් 3ක්

බත්තරමුල්ලේ අගනා බිම් කොටස් 3ක්

රු0

බත්තරමුල්ලේ අගනා බිම් කොටස් 3ක් බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තු පාරෙන් සියලුම පහසුකම් සහිතයි .පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම.බැංකු ණය සදහා 8% ක අවම පොලිය.අදම අමතන්න

  • Land type : Residential
  • Land Size : 3
back to top