වගාවක් සඳහා කල්බදු දීම

Home / Classified Listing / වගාවක් සඳහා කල්බදු දීම

වගාවක් සඳහා කල්බදු දීම

වගාවක් සඳහා කල්බදු දීම

රු800,000per year / Month

තෙකලා විදුලිය,
වගාවට අවශ්‍ය ජලය,
ගමනාගමන පහසුව (ගල්ගමුව නගරයේ සිට කිමී 15ක් සහ අැහැටුවැව නගරයේ සිට කිමී.5ක දුරින්)
සේවක පහසුකම්,
නිරවුල් (සින්නක්කර) ඔප්පු,

  • Land type : Agricultural
  • Land Size : 8
  • Address : බමුණුගම, මකුලෑව, ගල්ගමුව
back to top