සාමාන්‍ය පෙළ සමත් / අසමත් තරුණ ඔබට රැකියාවක්

Home / Classified Listing / සාමාන්‍ය පෙළ සමත් / අසමත් තරුණ ඔබට රැකියාවක්

සාමාන්‍ය පෙළ සමත් / අසමත් තරුණ ඔබට රැකියාවක්

සාමාන්‍ය පෙළ සමත් / අසමත් තරුණ ඔබට රැකියාවක්

රු25,000per month

Baraweda nomrtha. Obage kepavina matha wetupa wediwe. Nidahase rekiyawa kala heka. Puhunu kalaya thuladi 25000/= himiwe. In pasu wetupa wediwe. 8 am – 5pm wena thek puhunu kalaya thula weda aetha. In pasuwa ovovertime himiwe.

  • Minimum qualification : Ordinary Level
  • Educational specialization : Others
  • Maximum age : 28
  • Gender preference : Male
  • Minimum application requirements : Attached CV
back to top